top of page

ნეონი შალვა ნიკვაშვილის 2018 წლის ნახატის “მოძრაობები”-ს მიხედვითაა შექმნილი.

 

არსებობს მხოლოდ სამი ეგზემპლარი. თითოეულის ფერთა კომბინაცია უნიკალურია.

მარადისობა / შალვა ნიკვაშვილი - ნეონი

2 200,00GELPrice

Related Products