top of page

Rooms Unspoken

თიბათვე
უთქმელი ოთახები
01/03-12/05/2024

The Why Not Gallery მოხარულია წარმოგიდგინოთ ახალგაზრდა ხელოვანის, ფსევდონიმით თიბათვე, პირველი სოლო გამოფენა „უთქმელი ოთახები“. ექსპოზიცია მაქსიმალურად ცდილობს წარმოაჩინოს თვითნასწავლი ხელოვანის შემოქმედებითი მრავალფეროვნება და მოიცავს ფერწერას, გრაფიკას, მცირე ზომის ობიექტებსა და კომპიუტერულ ანიმაციას.

ხელოვანი ინტენსიური ცნობისმოყვარეობით იკვლევს ფორმებს; საგნების დეკონსტრუირებით მათგან ახალ სიტყვებს, თამაშით შექმნილ სამყარეობს თხზავს. თამაშის ელემენტები ექსპოზიციაშიც არის გადმოტანილი ხის განმავითარებელი კუბებისა და გეომეტრიული ფიგურების სახით, რომელიც მთელ საგამოფენო სივრცეშია მოფანტული. თიბათვე თითქოს გვიბიძგებს ვითამაშოთ ფორმებით, ასოციაციებითა და შინაარსებით, რომ გავაანალიზოთ ძველი ტრავმები და მათგან ახალი მნიშვნელობები შევქმნათ. მის ნამუშევრებში უხვად გვხვდება ფემინური ფორმები, ქალური საწყისები, მჭიდრო კომპოზიციური გადაწყვეტები, სადაც რამოდენიმე, პარალელური მოქმედება ხდება და სიუჟეტი ვითარდება. ეს სურეალისტური კომპოზიციები, სიზმრისეულ ეპიზოდებს რომ გვაგონებს, ხელოვანის თქმით სულ მისი ბავშვობის მოგონებებია, ხოლო ნახატებზე ასახული გროტესკული ფიგურები, ძირითადად მისი უახლოესი სანაცნობო წრეა. ბავშვობის თუ პოსტ-ფაქტუმ კონსტრუირებული მოგონებები გადმოტანილია ნახატის ზედაპირზე მეტად დატვირთული და ჭრელი პალიტრის მეშვეობით. ყველა მონასმი ახალი პატერნის ნაწილია და ეს მხიარული განწყობა, რაც ვიზუალურად იქმნება, თითქოს ამსუბუქებს და ისევ თამაშის ელემენტი შემოაქვს ხშირად საკმაოდ ემოციურად დაძაბულ და დამთრგუნველ სიუჟეტებში. ეს ფერადოვნება და პერსონაჟების მრავალფეროვნება თითქოს ანიმაციას და განსაკუთრებით საბჭოთა მულტფილმების ესთეტიკასაც კი მოგვაგონებს.

თიბათვეს ნახატებში, სიჭრელისა და სისავსის მიღმა უხვად იკითხება მთელი რიგი სიმბოლიზმი, განსაკუთრებით რელიგიური სიმბოლიკა თუ მითოლოგიური ეპოსი. ხელოვანისთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც პოსტ საბჭოთა საქართველოში დაიბადა და ახლად დამოუკიდებელი ქვეყნის რელიგიურ ბუმში გაიზარდა, ეს სიმბოლიკა მისი ბავშვობის ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. ეს ის ვიზუალური მეხსიერებაა, რომელიც ქვეცნობიერიდან ამოდის, ნიშნები და ატრიბუტებია, რომელშიც ამოიზარდა სოციუმი და შეიქმნა ახალი იდენტობა.

გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები თითქოს ხელოვანის ქვეცნობიერის ნაკადია, რომელიც რეალურსა და ფანტასტიურს, გამოგონილსა და განცდილს, ეფემერულსა და ფაქტუალურს შორის ვარირებს და მოგვითხრობს იმ უთქმელ ისტორიებზე, რომელიც გონების ოთახებშია ღრმად გამოკეტილი.


Tibatve
Rooms Unspoken
01/03-12/05/2024

The Why Not Gallery is pleased to present the first solo exhibition "Rooms Unspoken" by a young artist under the pseudonym Tibatve. The exhibition aims to illustrate the creative diversity of the self-taught artist and is comprised of paintings, graphics, small objects and computer animation.

Tibatve delves into forms with fervent curiosity; dismantling objects to construct new narratives and fostering a playful atmosphere. Throughout the exhibition, elements of play are evident, with wooden developmental cubes and geometric figures scattered throughout the gallery space. This seemingly encourages viewers to engage with forms, associations, and content, prompting reflection on past traumas and the creation of new meanings. Feminine forms and beginnings, along with tightly woven compositional solutions, where multiple concurrent actions unfold and diverse narratives develop, are prevalent in her works. These surreal compositions, reminiscent of dream sequences, are, according to the artist, reflections of her childhood memories, with the grotesque figures depicted being primarily drawn from her close circle of acquaintances. Childhood memories or reconstructed recollections are brought to life on the canvas through vibrant and heavily laden palettes. Each brushstroke contributes to a new pattern, fostering a vibrant mood that visually uplifts and reintroduces a sense of play into often emotionally charged and somber narratives. The lively color schemes and array of characters evoke reminiscences of animation, particularly the aesthetics of Soviet cartoons.

Within Tibatve's paintings, an array of symbolism, particularly religious or mythological, can be discerned beneath the vibrant colors and abundant imagery. Growing up in post-Soviet Georgia during a religious resurgence, this symbolism holds significant meaning for the artist, representing visual memories ingrained in the subconscious; the symbols and motifs that shaped society and forged new identities. The artworks presented in the exhibition appear to be a manifestation of the artist's subconscious, oscillating between reality and fantasy, the imagined and the felt, the fleeting and the concrete, recounting untold stories nestled deep within the recesses of the mind.

bottom of page