Puzzle "Cafe Stamba"

Puzzle "Cafe Stamba"

GEL40.00Price

Puzzles based on illustrations of Cafe Stamba by artist Mariam Bardadze

120 pieces of puzzle

Edition of 20 each

 

ფაზლი მხატვარ "კაფე სტამბა"ს ილუსტრაციებით. ავტორი მარიამ ბარდაძე

კოლაბორაცია "სასტუმრო სტამბა"-სთან

120 ელემენტიანი პაზლი

არსებობს მხოლოდ 20 ეგზემპლარი