CURATORS' STATEMENT - კოლაბორაცია კურატორ ელენე აბაშიძესთან.

ორმხრივი არტ აბრეშუმის შარფი

20x150 სმ

არსებობს მხოლოდ 5 ეგზემპლარი

კურატორების შარფები

150,00GELPrice